Проектот се однесува на преправка на двокатен автобус набавен за ЈСП на град Скопје од производителот YUTONG GROUP - НР Кина (модел ZK6116HGS), од дизел на електричен погон со батерии (електричен мотор, батериски блок и контролери). Бизнис планот вклучува тестирање и хомологација на прототипови. Следниот чекор ќе биде преправка на флотата автобуси на ЈСП во зависност од техничката и финансиската анализа на проектот и можностите.The main goal of the project is transformation of a diesel powered double-decker bus, conversion to electric battery operated powertrain. This bus has been purchased by Public transportation company (JSP) of the city of Skopje, from manufacturer YTONG GROUP - PR China (model ZK6116HGS). Modification will provide electric battery operated power-train (electric motors, battery blocks and controllers).
The business plan includes testing and homologation as well. The next step will be transformation of the fleet of JSP buses depending on the technical and financial analysis.


Mail: eprking@t.mk

eBUS2018